نگاهی به نام های اسلامی افراد در سیرالئون

  • کد خبر: 1447
  • منبع خبر: رايزني فرهنگي ايران در سيرالئون

خلاصه تعیین اسم برای فرزندان در سیرالئون بر اساس سنت های ناشی از تاریخ، فرهنگ قومی، قبیله ای و دینی افراد با انجام آئین های ویژه ای صورت می گیرد. اعضای برخی قبائل برای تعیین اسم فرزندان تازه به دنیا آمده خود تشریفات خاصی دارند.


تعیین اسم برای فرزندان در سیرالئون بر اساس سنت های ناشی از تاریخ، فرهنگ قومی، قبیله ای و دینی افراد با انجام آئین های ویژه ای صورت می گیرد. اعضای قبائل فولا، سوسو، مدینگو، تمنی و... برای تعیین اسم فرزندان تازه به دنیا آمده خود تشریفات خاصی دارند. آن ها برای تعیین اسم فرزادان پسر در نهمین روز تولد و برای فرزندان دختر خود در هفتمین روز تولد با دعوت از بزرگان جشن برگزار می نمایند.

 

اقسام اسم در سیرالئون:

1- اسم های سنتی و محلی - این نوع اسم ها قدمت و اصالت سیرالئونی و آفریقائی داشته و ناشی از اعتقادات دینی، اساطیر، ادیان باستانی، حوادث مهم، قهرمانان قبیله، طبیعت و تمام موجودات پیرامونی و همچنین حوادث دوران حاملگی و زایمان مادران می باشد. در این رابطه گزارش مستقلی ارائه خواهد شد.

2- اسم های خارجی اسلامی و مسیبحی - اکثراسم های مسیحی سیرالئونی ها از نام های حواریون و قدسیانی که در کتاب های عهد عتیق و عهد جدید آمده گرفته شده است. مضافا اینکه تعیین برخی اسم ها بر اساس وابستگی به کلیساهای مختلف می باشد. این بخش از اسم گزاری نیز موضوع این گزارش نمی باشد.

 

اسم های اسلامی در سیرالئون:

مذهب، روابط دینی و معنوی در تعیین اسم اسلامی برای فرزندان در سیرالئون  نقش عمده ای دارد. لذا بسیاری از اعضای قبائل بومی برای فرزندان خود اسلامی محلی که حاوی معانی هدیه خدا، قدرت خدا، خدا دانا و خالق است، وجود خدا و... می باشد تعیین می کنند. با ورود اسلام و فرهنگ اسلامی به سیرالئون تعیین اسم های اسلامی وعربی در بین قبایل مختلف این کشور معمول گردیده است.

اسم های اسلامی و عربی در سیرالئون به چند دسته تقسیم می شوند:

1- اسم های وابسته به الفاظ جلاله و اسماء الحسنی خداوند متعال. برخی از آن ها عبارتند از: عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالرزاق، عبدالکریم و.... برای آسان نمودن تلفظ معمولا اسم ها را خلاصه و کوتاه می کنند. عبدالله را عبدل و همچنین با حذف نمودن کلمه عبد اسم ها را رئوف، لطیف، وهاب، رزاق، حفیظ و.... می نامند.

2- اسم ها و صفات حضرت محمد (ص) - مسلمانان سیرالئون نیز پیامبر اسلام را گرامی ترین انسان می دانند. لذا به خاطر تبرک و نیکو شمردن اسم فرزندان خود نام ها و صفات آن حضرت را به شرح ذیل انتخاب می نمایند:

محمد - مومودو، مومو، میمی.

احمد - امدو، احمدو، احمد، امد.

محمود - مامود، مودی، محمود.

حامد - آمد، حامد.

طاهر - تاهرو، اتاهر.

جامع - جمع، جمو، جمعو.

مدثر - مودو، موسرو.

بشیر- بشیرو، بش، بشیر.

امین - امینو.

مصطفی - مصطفی.

مختار - مختارو، مختار.

برخی خانواده ها نام تمام فرزندان پسر خود را با اضافه نمودن اول، دوم و... محمد می نامند ؛ محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث و....

3- اسم های منتسب به پیامبران و انبیاء الهی - برخی از این اسم ها به شرح ذیل می باشند:

آدم - آدمو.

نوح - نوحا، نوحو، انو و نوح.

هود - حودو، اودو، اود.

صالح - صالحو، صالیو، صالح.

لقمان - لوکمان.

اسحاق - ایزاک، اساک، شاک.

موسی - موسی، موزز.

ابراهیم - ابرام، برایما، بریم، ایبرومو.

سلیمان - سولی، سولو، اسولی، سلیمان.

داود - دود، داود، دیوید.

هارون - هارون، هارونا، هرون.

زکریا - سکریا، زکریا.

4- اسم های منتسب به فرشتگان و صفات آن ها - ملائک و فرشتگان در اندیشه اسلامی سیرالئونی ها موجودات مقدسی هستند. لذا برخی مسلمانان این کشور برای فرزندان خود نام هائی به شرح ذیل تعیین می کنند:

جبرئیل - جبریل، جبرئیلو.

میکائیل - مکیل.

رضوان - ریوان، رلوان.

5- اسم های اصحاب رسول الله، اولیاء و اقطاب صوفیه - مسلمانان سیرالئون پیرو مذهب مالکی بوده و اکثر آن ها سنی هستند. آن ها نسبت به اصحاب پیامبر اکرم احترام خاصی قائل می باشند. لذا از بین آن ها اسم هائی به شرح ذیل برای فرزندان خود انتخاب می نمایند:

علی - علیو، علی.

ابوبکر - ابو، بکیر، بکرو، سدیک.

عمر - عمر عمرو، امارا، اومرو.

عثمان - عثمان، عوتمان. ( نسبتا افراد کمی در سیرالئون نام عثمان را تعیین می نمایند ).

عباس - اباس.

حواء - هواء، اوا، هواناتو.

حفصه - افسه، افستو، هفسه، هفسات.

رقیه - روقی، روقیتو، رقیات.

عایشه - عایشا، آیشا، عایشتو.

سنوسی - سنوسی ( از اقطاب صوفیه ).

تیجانی - نیجانی، تیجان، تیجانی. ( از اقطاب صوفیه ).

6- اسامی اهل البیت رسول الله (ص) - نام های اهل البیت (ع) در بین مسلمانان سیرالئون بیش از موارد فوق الذکر شیوع داشته و مورد احترام می باشد. از این روی بسیاری از مسلمانان سیرالئون برای فرزندان پسر و دختر خود اسم هائی به شرح ذیل انتخاب می نمایند:

حسن - حسنو، الحسن.

حسین - الحسین، حسین.

جواد - جوادو، جواد.

کاظم - کاظیم، کاظمو، کاظم.

جعفر - جعفرو، جعفر، جفری.

مهدی - مدی، مهدیو.

فاطمه - فاتمه، فاتو، فاتی، فاتماتا، بینت، بینتو، بتولا.

خدیجه - کدی یتو، هدی یتو، هدی ستو.

حبیبه - حبیبتو، حبیبه.

آمنه - آمینتو، آمنه.

سکینه - سکینتو.

زینب - زینبو، زینب.

7- انتخاب اسامی " الحسن و الحسین " و" حسنتو و حسینتو " برای دوقلوها. بنا به ظن مسلمانان سیرالئون حضرت حسنین (ع) دوقلوهستند. لذا به خاطر علاقه خاصی که به امام حسن (ع) و امام حسین (ع) دارند برای فرزندان دوقلوی خود اسم هائی به شرح ذیل تعیین می نمایند:

الحسن و الحسین - برای فرزندان پسر.

حسنتو و حسینتو - برای فرزندان دختر.

 

نويسنده: محمد رضا قزلسفلی/  رايزن فرهنگي ايران در سيرالئون