تاريخچه ورود اسلام به گينه بيسائو

  • کد خبر: 1889
  • منبع خبر: کتابخانه دیجیتالی تبیان

خلاصه از پيدايش اسلام در گينه مدت بسيار مديدى مى گذرد. ابتداى ورود اسلام به گينه اواخر سده سيزدهم كه پيشروى اسلام از جانب فوتاجالون شدت گرفت.


اين كشور با جمعيتى بالغ بر يك ميليون نفر كه حدود 40% آن مسلمان هستند از مستعمرات سابق پرتقال مى باشد و در غرب آفريقا واقع شده است.

از پيدايش اسلام در گينه مدت بسيار مديدى مى گذرد. ابتداى ورود اسلام به گينه اواخر سده سيزدهم كه پيشروى اسلام از جانب فوتاجالون شدت گرفت. مى توان گفت كه اسلام گرائى در اين نقطه نتيجه دو جريان متقارن بود يكى از اين جريانها كه خشونت بار بود جنگ مقدسى بود كه از سوى المامى هاى (رهبران اسلامى) فوتاجالون رهبرى مى شود و جريان ديگرى كه بى صداتر ولى احتمالاً نافعتر بود شور و حرارت ماندنيگهاى مسافر، مارابوها و تاجران بود. البته هر دوى اين جريانها در كنار هم قرار داشتند.

مسلمانان گينه بيشتر در بخش داخلى اين كشور زندگى مي كنند يعنى در جائى كه محاجرت ماندينگها و پلها به آنجا خيلى چشمگيرتر بوده است.

گينه پرتغال به سبب ارتباط با كازامانس (جنوب سنگال) تحت تأثير آن نيز مى باشد. سيدى (شاخه اى از قادريه) در بين ماندينگها و نولاها رايج است شاخه فاضليه متعلق به سعد بود كه اصلاً موريتانيائى است نيز در اين كشور پيشرفتهائى داشته است.

 

منابع و مأخذ

1- گسترش اسلام در غرب آفريقا - مروين هيسكت - ترجمه احمد نمائى- محمد تقى اكبرى

2- مسلمانان آفريقا- ژوزف ام كوك- ترجمه دكتر اسد الله علوى

3- تاريخ آفريقا- بزيل ديو يدسن- ترجمه هرمز رياحى - فرشته مولوى

4- مسائل ژئو پلينگ اسلام، دريا، آفريقا- ايولاكست - ترجمه دكتر عباس آگاهى

5- نگاهى نو به كشورهاى جهان - سازمان گيتاشناسى

6- نشريه مطالعات آفريقا- دوره جديد- شماره اول - وزارت امور خارجه

7- نبرد اسلام در آفريقا - سيد هادى خسرو شاهى