تاريخچه ورود اسلام به مادگاسكار

  • کد خبر: 1922
  • منبع خبر: کتابخانه دیجیتالی تبیان

خلاصه كشور جمهورى دموكراتيك مادگاسكار به صورت جزيره اى در جنوب آفريقا و در اقيانوس هند واقع شده است. اين كشور 5/1 ميليون جمعيت دارد و از ميزان مسلمانان آن آمار دقيقى در دست نيست.


اسلام گرایی

در مادگاسكار نيز همانند آفريقاى جنوبى، پيش از آنكه خود مالگاشها اسلام بياورند اين خارجيان مسلمان بودند كه در آنجا استقرار يافتند. مهاجرت اعراب و يا شيرازيها كه از كوموريه اين جزيره آمدند تأثيرى مستقيم بر نفوذ اسلام در اين جزيره داشتند كوموريها و هنديها از عوامل اصلى توسعه و استقرار اسلام در جزيره بزرگ ماداگاسكار بر حساب مى آيند. فرقه ها در ماداگاسكار اكثراً از مذهب تشيع ناشى شده اند كه عبارت اند از بوهوراها كه رهبر مذهبى آنان عنوان اصل را داراست.

25% مسلمانان اين كشور بوهوره هستند دوازده اماميها كه خوجه ناميده مى شوند و ازبه كومور و سپس به ماداگاسكار آمده اند 30% مسلمانان را تشكيل مى دهند.

آقا خانيها: سازمان اجتماع آقا خانى ها بيشتر اقتصادى - اجتماعى است تا مذهبى (21 درصد آقاخانى مى باشد)

به نظر مى رسد مذهب تشيع در ماداگاسكار كه داراى چارچوبى براى حفظ ويژگى خود نمى باشد به نفع مذهب تسنن رونق و اعتبار خود را از دست مى دهد. شباهت موقعيت اجتماعى نيز زمينه مساعدى براى ايجاد وحدت پيش آورده است. به اين ترتيب كه در يك مسجد مى توان هم پيروان زيديه اهل يمن را يافت و هم كوموريهاى مسلمان و مالگاشها به اسلام گرديده است.

 

منابع و مأخذ

1- گسترش اسلام در غرب آفريقا - مروين هيسكت - ترجمه احمد نمائى- محمد تقى اكبرى

2- مسلمانان آفريقا- ژوزف ام كوك- ترجمه دكتر اسد الله علوى

3- تاريخ آفريقا- بزيل ديو يدسن- ترجمه هرمز رياحى - فرشته مولوى

4- مسائل ژئو پلينگ اسلام، دريا، آفريقا- ايولاكست - ترجمه دكتر عباس آگاهى

5- نگاهى نو به كشورهاى جهان - سازمان گيتاشناسى

6- نشريه مطالعات آفريقا- دوره جديد- شماره اول - وزارت امور خارجه

7- نبرد اسلام در آفريقا - سيد هادى خسرو شاهى