تشیع و تصوف در غرب آفریقا (بخش دوم)

  • کد خبر: 2310
  • منبع خبر: کتاب «تصوف در غرب آفریقا»

خلاصه یکی از اذکار مهم نزد طریقه تیجانیه، ذکر صلوات است. بسیاری از تیجانی‌ها و شیوخ و بزرگان این طریقه، ذکر صلوات را دارای ‏معجزات زیاد می‌دانند؛ به‌طوری‌که از آن تعبیر به «اکسیر احمر» می‌کنند.


ذکر صلوات در طریقه تیجانیه: یکی از اذکار مهم نزد طریقه تیجانیه، ذکر صلوات است. بسیاری از تیجانی‌ها و شیوخ و بزرگان این طریقه، ذکر صلوات را دارای ‏معجزات زیاد می‌دانند؛ به‌طوری‌که از آن تعبیر به «اکسیر احمر» می‌کنند. آنان برای ذکر صلوات الفاظ و صیغه‌های مختلفی ذکر کرده‌اند؛ ‏به طوری که در این باب کتاب‌هایی را تألیف نموده‌اند. به عنوان مثال، الشیخ‌سیدی عبدالجلیل‌بن عظوم القیروانی المغربی کتابی را با نام تنبیه ‏الأنام فی بیان علوّ مقام نبینا محمد علیه أفضل الصلاه و أزکی السلام المعروف بشفاء الأسقام و محو الآثام فی الصلاه علی خیر الأنام، در دو ‏جلد تألیف کرده است. وی در این کتاب صدها ذکرِ صلوات را با الفاظ گوناگون برای گشایش مشکلات مختلف بیان نموده که ما در این ‏مختصر از بین آنها، تعدادی را ذکر می‌کنیم:‏

‏1.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، خَیرِ خَلقِ الله.‏

‏2.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ بنِ‌عَبدِاللهِ.‏

‏3.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، ابنِ عبدِالمطّلِبِ.‏

‏4.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، الطاهرِ أبی القاسمِ.‏

‏5.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، خلیلِ الرّحمنِ.‏

‏6.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، المُجتَبَی المُختارِ.‏

‏7.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، سِرّ الأسماء الحُسنی.‏

‏8.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، أحمدَ المَحمُودِ.‏

‏9.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، عبدِاللهِ الأمینِ.‏

‏10.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، حِرزِ اللهِ الأمین.‏

‏11.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، التّقیّ المُراقب.‏

‏12.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، النّجمِ الثاقِب.‏

‏13.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، السابقِ إلی الخیرات.‏

‏14.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، الدّلِیلِ القاطِع.‏

‏15.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، البُرهانِ الساطِع.‏

‏16.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، الأوّلِ فی الخَلق.‏

‏17.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، قَمرِ الدّیاجِی.‏

‏18.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، الشّهیدِ الناجِی.‏

‏19.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، کَهفِ الأرامِلِ وَالأیتام.‏

‏20.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، الحاکمِ العادلِ.‏

‏21.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، محمّدِ البّشیرِ النَذِیر.‏

‏22.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، البدرِ المنیر.‏

‏23.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، المهیمِنِ المتوکّل.‏

‏24.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، مِفتاحِ خَزائِنِ الحِکمَه.‏

‏25.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، العالِم الکَبِیر.‏

‏26.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، الحَکِیم الخَبِیر.‏

‏27.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، الإمامِ العادِل.‏

‏28.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، الواضِعِ الرافِع.‏

‏29.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، الشَفِیع الشافِع.‏

‏30.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، صَدرِ الصُدُور.‏

‏31.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، البَدر البُدُور.‏

‏32.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، بَهجَهِ الکَونَین.‏

‏33.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، خَیرِ السّابِقِینَ وَاللاّحِقِین.‏

‏34.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، إمامِ الصّدّیقِینَ وَالصّادِقِین.‏

‏35.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، المَنصُورِ النّاصِر.‏

‏36.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، المُحِبّ المَحبُوب.‏

‏37.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، کَنزِ أهلِ التَقوی.‏

‏38.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، رافِعِ لِواءِ العَدلِ وَالإحسَان.‏

‏39.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، ضِیاءِ القُلُوب.‏

‏40.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، مُفُرّجِ الکُرُوب.‏

‏41.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، مَحضِ الغَرایِب.‏

‏42.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، سَیّدِ الخَلقِ أجمَعِین.‏

‏43.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، أسَوَهِ المُرسَلِین

‏44.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، عَظِیمِ البّرَکَه.‏

‏45.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، أمِینِ الوَحیِ وَالتّنزِیل.‏

‏46.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، قُطبِ دائِرهِ الکَمال.‏

‏47.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، الحِصنِ الحَصِین.‏

‏48.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، جَدّ الحَسَنِ وَالحُسَین.‏

‏49.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، إمامِ القِبلَتَین.‏

‏50.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، شَرِیفِ الدّارَین.‏

‏51.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، أشرَفِ الذّاکِرِین.‏

‏52.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، أطیَبِ الطّیبِین.‏

‏53.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، نُورِ المُلکِ وَالمَلَکُوت.‏

‏54.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، بَهاءِ الکُرسِیّ وَالجَبَرُوت.‏

‏55.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، سِرّ المُلکِ وَالمَلَکُوت.‏

‏56.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، فَردِ المَحاسِنِ وَالإحسَان.‏

‏57.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، الذّی هُوَلَیسَ بِفَظٍ وَلاغَلِیظٍ وَلاصَخّابٍ فی الأسوَاق.‏

‏58.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، دَلِیلِ الخَیرَات.‏

‏59.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، قُطبِ الوِلایَه.‏

‏60.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، مِصباحِ الهِدایَه.‏

‏61.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، کَشّافِ الکُرُوب.‏

‏62.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، سَیّدِ السَادَات.‏

‏63.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، خَاءِ خَیرِ الخَیرَات.‏

‏64.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، دَالِ دَوَامِ السَعادَات.‏

‏65.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، زَای زُلفَی المُتَقِین.‏

‏66.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، کَافِ کِرامَهِ المُخلِصِین.‏

‏67.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ الغَرائِبِ وَالعَجَائب.‏

‏68.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، جَامِعِ کُلِّ خُلُقِ عَظِیم.‏

‏69.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ المُعجِزَاتِ القَاطِعَه.‏

‏70.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ البَراهِینِ السَاطِعَه.‏

‏71.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ النُبُوّهِ وَالرّسَالَه.‏

‏72.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ الحَوضِ المَورُود.‏

‏73.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ السّکِینَهِ وَالوَقار.‏

‏74.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ زَمزَمِ وَالمَقَام.‏

‏75.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ المَشعَرِ وَالحَرام.‏

‏76.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ الرّغائِبِ وَالنَوافِل.‏

‏77.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ السِّرّ المَکنُون.‏

‏78.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ الشَّفاعَهِ الکُبرَی.‏

‏79.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ بَیعَهِ الرِّضوَان.‏

‏80.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ بَیعَهِ العَقَبَه.‏

‏81.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ المَواهِبِ الرّبّانِیّه.‏

‏82.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ الوَسِیلَهِ وَالفَضِیلَه.‏

‏83.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، أوّلِ مَن یَبدُو فی المَعَادِ نُورُهُ وَجَمَالُه.‏

‏84.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، أوّلِ مَن یَجُوزُ عَلَی الصّرَاطِ بِأُمَتِه.‏

‏85.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، أوّلِ مَن یَقرَعُ بَابَ الجِنان.‏

‏86.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، أوّلِ مَن یَشرَبُ مِن الرّحِیقِ المَختُوم.‏

‏87.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، الذّی کَوّنَهُ اللّهُ قَبلَ کُلّ وُجُود.‏

‏88.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، الذّی کَانَ وَآدَمُ غَیرُ مَوجُود.‏

‏89.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، القَائِلِ إِنّمَا الأعمَالُ بِالنّیّات.‏

‏90.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، القَائِلِ المَجالِسُ بِالأمَانَات.‏

‏91.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، القائلِ آفهُ الدّینِ الهَوی.‏

‏92.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، القائلِ القرآنُ هوَالدواء.‏

‏93.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، القائلِ إنَّ لِکُلِّ شیءٍ قلباً و قَلبُ القرآنِ یس.‏

‏94.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، القائلِ اُذَکِّرُکُمُ اللّهَ فی أهلِ بیتی.‏

‏95.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، القائلِ الحلالُ بَیِّنٌ و الحرامُ بیّنٌ.‏

‏96.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، القائلِ المؤمِنُ هَیِّنٌ لَیِّنٌ.‏

‏97.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، القائلِ یَسِّروا و لاتُعَسِّروا، وَبَشِّروا و لا تُنَفِّروا.‏

‏98.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، روضَهِ الجَمال.‏

‏99.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، غَیثِ النَّوال.‏

‏100.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، لَیثِ النزال.‏

‏101.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، جَمالِ الجَمال.‏

‏102.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، صادِقِ الفِعلِ و القَول.‏

‏103.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ،شَهابِ الدین.‏

‏104.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، جَوادِ البِراز.‏

‏105.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، طِرازِ الطراز.‏

‏106.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، فَلَکِ السیاده.‏

‏107.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، نِهایهِ الیَقین.‏

‏108.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، واسِعِ الکَنَف.‏

‏109.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، مَولی المؤمنین.‏

‏110.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، إمام الصَادِقین.‏

‏111.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، امام الأئمهِ المُکرَمین.‏

‏112.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، إمام أهلِ الإخلاص.‏

‏113.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، إمام المُستَغفِرین.‏

‏114.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، إمام المُهاجِرین.‏

‏115.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، إمام المجاهِدین.‏

‏116.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، إمام الزاهدین.‏

‏117.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، إمام الطیبین.‏

‏118.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، إمام الطاهرین.‏

‏119.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، إمام الساجدین.‏

‏120.‏ اللهّمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلی سَیِّدنا وَمَولانا مُحَمَّدٍ، وَعَلی آلِ سَیّدِنا مُحَمَّدٍ، إبن الطاهرینَ و الطاهرات.[۲۱]‏

کتاب دلائل الخیرات و شوارق الأنوار: یکی دیگر از کتبی که نزد طریقه تیجانیه دارای اعتبار است، کتاب دلائل الخیرات و شوارق الأنوار فی ذکر الصلاه علی النبی المختار تألیف ‏ابی عبدالله محمد‌بن عبدالرحمن‌ بن ابی‌بکر سلیمان الجزولی السلمایی الحسنی است. مؤلف در این کتاب، الفاظ گوناگونی را برای ذکر صلوات ‏آورده است و در خصوص این ذکر، فضایل زیادی را بیان نموده است. ما در اینجا از باب تبرک و تیمن، چند نمونه از ده‌ها روایتی را که ‏ایشان در فضیلت صلوات بر پیامبر ص و اهل بیتش: ذکر کرده است،ارائه می‌کنیم:‏

‏1.‏ و یُروی أنَّ رسولَ اللّهِ صلّی اللّه علیه و سلّم جاء ذاتَ یومٍ والبُشرَی تُرَی فی وَجههِ فَقالَ: إنَّهُ جاءنی جَبرئیلُ ع فَقالَ: أما تَرضی ‏یا محمّد أن لا یُصَلِّی عَلَیکَ أحدٌ من أمّتِکَ إلاّ صَلَّیتُ عَلَیه عَشراً وَلا یُسَلّمَ عَلیکَ أحدٌ من أمَّتِکَ إلاّ سَلّمتُ عَلیهِ عَشراً[۲۲].‏

‏2.‏ وَقالَ صلّی اللّه عَلَیه وَسَلّمَ: إنَّ أولی الناسِ بِی أکثَرُهُم عَلیَّ صلاهً[۲۳].‏

‏3.‏ وَقالَ صلّی اللّه عَلَیه وَسَلّم: أکثِرُوا الصَلاهَ عَلیَّ یَومَ الجُمُعَهِ[۲۴].‏

‏4.‏ وَقالَ صَلّی اللّهُ عَلَیه وَسَلّمَ: مَن عَسُرَت عَلَیهِ حَاجَتَهُ فَلیُکثِر بالصَلاهِ عَلیَّ فإنَّها تَکشِفُ الهُمُومَ وَالغُمُومَ وَالکُرُوبَ وَتُکثِرُ الأرزاقَ ‏وَتَقضِی الحَوائجَ[۲۵].‏

 

پاورقی ها:

‏[۲۱]. ن.ک: تنبیه الأنام، عبدالجلیل‌بن‌عظنوم القیروانی المغربی.‏

‏[۲۲]. دلائل الخیرات و شوارق الانوار، ابوعبدالله سلمایی الحسنی، ص۱۲.

‏[۲۳]. همان، ص۱۳.

‏[۲۴]. همان، ص۱۳.

‏[۲۵]. همان، ص۲۰‏.

‏ادامه دارد...

 

منبع: کتاب «تصوف در غرب آفریقا»/ حجت الاسلام و ‏المسلمین سید محمد ‏شاهدی/ فصل پنجم/ تشیع و تصوف.