تاريخچه ورود اسلام به توگو

  • کد خبر: 818
  • منبع خبر: کتابخانه دیجیتالی تبیان

خلاصه اهالى ساكن در شمال كشور توگو كه با پادشاهي هاى به اسلام گرويده داگوومباومام پرولى (در غنا) همجوار بودند و ناگزير تحت نفوذ اسلام قرار گرفتند و از طريقه تاجران هوسا و تا حدى اقوام پلى كر شبانان قبايل يكجانشين بودند.


جمعيت توگو 6/3 ميليون نفر مى باشد و درصد مسلمانان آن 25% برآورده شده است.

اهالى ساكن در شمال كشور توگو كه با پادشاهي هاى به اسلام گرويده داگوومباومام پرولى (در غنا) همجوار بودند و ناگزير تحت نفوذ اسلام قرار گرفتند و از طريقه تاجران هوسا و تا حدى اقوام پلى كر شبانان قبايل يكجانشين بودند. شيوه زندگى اسلامى به طور نامحسوسى به اين منطقه وارد شد كه اولين قبايل كه اسلام آوردند كوتوكولي ها بودند كه در حال حاضر پرجمعيت ترين و منسجم ترين و اسلامى ترين اقوام شمالى توگو محسوب مى شوند. از اواسط قرن هجدهم بود كه نفوذ مسلمانان سودانى در ميان اقوام توگونمايان شد.

طريقه ها

طريقه تيجانيه با آنكه مدت زيادى نيست وارد اين كشور شده ولى گسترده ترين طريقه توگو به شمارمى رود و طريقه قادريه بيشتر در بين گروهاى مسلمان قديميتر رواج دارد. طريقه ابراهيم نياس نيز در سوگواه طرفدارانى دارد.

 

منابع و مأخذ

1- گسترش اسلام در غرب آفريقا - مروين هيسكت - ترجمه احمد نمائى- محمد تقى اكبرى

2- مسلمانان آفريقا- ژوزف ام كوك- ترجمه دكتر اسد الله علوى

3- تاريخ آفريقا- بزيل ديو يدسن- ترجمه هرمز رياحى - فرشته مولوى

4- مسائل ژئو پلينگ اسلام، دريا، آفريقا- ايولاكست - ترجمه دكتر عباس آگاهى

5- نگاهى نو به كشورهاى جهان - سازمان گيتاشناسى

6- نشريه مطالعات آفريقا- دوره جديد- شماره اول - وزارت امور خارجه

7- نبرد اسلام در آفريقا - سيد هادى خسرو شاهى.