• مسلمانان توگو (بخش دوم)

  از آغاز سده دوازدهم/ هجدهم با توسعة تجارت و پراکنده شدن تجار مسلمان از یکسو و مهاجرت اقوام مسلمان از سوی دیگر، اسلام در توگو گسترش پیدا کرد ابتدا به بخش شمالی توگو راه یافت و تنها از نیمة دوم سدة نوزدهم در بخش جنوبی کشور نفوذ کرد.

  ادامه...
 • مسلمانان توگو (بخش نخست)

  بنا بر آمار ۱۳۰۲ ش/ ۱۹۲۳، مسلمانان فقط حدود ۳% کل جمعیت را تشکیل می‌دادند. با گرویدن مردم به اسلام و مهاجرت اقوام مسلمان از غنا و نیجریه به توگو، شمار مسلمانان افزایش یافت می شود که تقریباً تمامی آن‌ها مالکی مذهب اند.

  ادامه...
 • تاريخچه ورود اسلام به توگو

  اهالى ساكن در شمال كشور توگو كه با پادشاهي هاى به اسلام گرويده داگوومباومام پرولى (در غنا) همجوار بودند و ناگزير تحت نفوذ اسلام قرار گرفتند و از طريقه تاجران هوسا و تا حدى اقوام پلى كر شبانان قبايل يكجانشين بودند.

  ادامه...