• تاريخچه ورود اسلام به توگو

    اهالى ساكن در شمال كشور توگو كه با پادشاهي هاى به اسلام گرويده داگوومباومام پرولى (در غنا) همجوار بودند و ناگزير تحت نفوذ اسلام قرار گرفتند و از طريقه تاجران هوسا و تا حدى اقوام پلى كر شبانان قبايل يكجانشين بودند.

    ادامه...