• تشیع در جیبوتی

    تعدادی از بومیان این کشور به تشیع گرویده‌‌اند و چندین مرکز و موسسه دارند. برخی از این مراکز عبارتند از:

    ادامه...