• علویون چاد

    اولین نشانه‌های ظهور اسلام در چاد به ورود عقبه بن نافع از فرماندهان سپاه اعراب بازمی‌گردد. می‌گویند نوادگان او در منطقه دریاچه چاد امروزی ساکن هستند.

    ادامه...
  • دوران اسلامی چاد و ورود استعمار به آن

    دین اسلام و فرهنگ اسلامی در چاد قدمت تاریخی دارد. بر اساس پاره ای منابع تاریخی، در عهد عمر بن عبدالعزیز، عده ای از سربازان وی از یمن به چاد رفتند و ضمن ترویج اسلام در آنجا تشکیل حکومت دادند. اما برخی پژوهشگران معتقدند که اسلام در دوران خلیفه دوم، از جنوب لیبی، به اطراف دریاچه چاد رسیده است.

    ادامه...