• تصوف در آفریقای جنوب صحرا

    بیشتر طریقه‌های صوفیه در آفریقای جنوب صحرا از طریقه‌های اصلی که ابتدا در خاورمیانه و شمال آفریقا شکل گرفتند، مشتق شده‌اند. اما برخی از آنها نیز بومی این قاره‌اند و ویژگیهای خود را دارند.

    ادامه...