• آشنایی با کشور اسلامی گابن

    جمهوری گابن، در آفریقای مرکزی واقع شده است. این کشور از سمت شمال به گینه و کامرون، و از سمت شرق و جنوب با کشور کنگو همسایه است. از سمت غرب در ساحل اقیانوس اطلس قرار دارد.

    ادامه...
  • اسلام در گابن

    به دليل همسايگي گابن با نيجريه و کامرون و مهاجرت مسلمانان آفريقايي و همچنين حضور شخصيت هايي چون شيخ احمد بامبواي سنگالي، مردم گابن با اسلام آشنا شدند و دين اسلام در اين کشور ترويج يافت.

    ادامه...