• آشنایی کوتاه با گینه استوائی

    جمهوری گینه در غرب آفریقا و در کنار خلیج گینه و در همسایگی کشورهای کامرون و گابون قرار دارد. آب و هوای آن گرم و مرطوب بوده و سراسر آن را جنگلهای انبوه استوایی فرا گرفته است.

    ادامه...
  • نگاهی کوتاه به کشور گینه استوایی

    این سرزمین را پرتغالی ها در 1471 کشف کردند و در طی قرن هفده و هجده پاسگاه هائی در گینه تأسیس نمودند. در 1778 پرتغال گینه را به اسپانیا سپرد. و انگلستان با موافقت اسپانیا پایگاه هائی در گینه ایجاد کرد.

    ادامه...