• تشیع در لیبریا

    نخستین شیعیان ساکن در این کشور مهاجرانی از لبنان بودند که از اوایل قرن بیستم وارد این کشور شدند. اما فعالیت تبلیغی شیعیان در این کشور از حدود سال ۱۹۸۰ م شروع شده است.

    ادامه...