• وضعیت شیعیان موریس

    به غیر از عربها و شیعیان بومی، در زمانی که هند تحت سلطۀ استعمار فرانسه بود نیز گروهی از ملوانان شیعۀ هندی به موریس آمدند. آنها حتی دسته‏های عزاداری به راه می‏انداختند که تا امروز هم این مراسم همچنان وجود دارد.

    ادامه...