• علویان بوتسوانا

    اصل و نسب مسلمانان آفریقایی در بوتسوانا به مسلمانان "سومالی" مالاوی و روشن تر از قبیله Yao به دهه ١٩٥٠ بر می گردد.

    ادامه...