اخبار مهم

مقالات

وضعیت اسلام در مالاوی

در ارتباط با نحوه ورود اسلام به مالاوی باید به تاریخ ورود اسلام به موزامبیگ رجوع کرد زیرا افراد ‏قبیله "یائو" که اصل آن ها از موزامبیگ است کسانی بودند که در سال های ۱۸۵۰ تا ۱۸۷۰ اسلام را به ‏مالاوی وارد کردند.‏