اخبار مهم

مقالات

نقش عارفان شیعی در تشیع مسلمانان آفریقا

شیعه شدن مسلمانان آفریقا تقریبا به دست عارفان مسلمان بوده و آن صوفیان و وارثانی که حاملان اسرار الهی و علم ذوقی و شهودی بودند با اینکه تبلیغات القاعده وهابیون یا سلفیون بسیار در مذهب اهل سنت و جماعت زیاد بوده ولی تعالیم عرفان و تصوف اسلامی باعث شده که امر ولایت و امامت همیشه در این سرزمین جاری باشد.