اخبار مهم

مقالات

بِنین‌،کشوری‌ بر کنارة‌ اقیانوس‌ اطلس

بِنین‌، کشوری‌ در افریقای‌ غربی‌ بر کنارة‌ اقیانوس‌ اطلس‌، در شمال‌ خلیج‌ گینه‌ واقع‌ است‌. از غرب‌ به‌ توگو، از شمال‌ غرب‌ به‌ بورکینافاسو، از شمال‌ شرق‌ به‌ نیجر و از شرق‌ به‌ نیجریه‌ محدود می‌شود.