اخبار مهم

مقالات

علویون الجزایر (بخش دوم)

الجزایری‌هایی که در سال‌های اخیر به مذهب تشیّع گرویده‌اند، بر این نکته تأکید دارند که این مذهب به‌ طور گسترده و به‌ گونه‌ای سری و غیرعلنی در بخش‌های مختلف رو به انتشار و گسترش است‌. آنان معتقدند این امر، پس از مهاجرت شمار فراوانی از عراقی‌ها، سوری‌ها و لبنانی‌ها به این کشور و مشغول شدن آنان در محیط‌های آموزشی به ‌طور چشمگیری رو به افزایش است‌.